Regulamin

REGULAMIN


1. 
Organizatorem spotkań jest firma Piotr Wrzesiński Zarandkuj.pl, NIP: 531-163-46-08, adres siedziby: 05-170 Zakroczym ul. Odpadki 12

2. Uczestnik – Osoba pełnoletnia, która dokonała rejestracji w serwisie Zarandkuj.pl i zapisała się na wybrane spotkanie organizowane przez Zarandkuj.pl

3. Spotkanie – impreza w formule Speed Dating – organizowana przez zarandkuj.pl

4. Aby wziąć udział w Spotkaniu należy z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie www.zarandkuj.pl

5. Przed rozpoczęciem Spotkania wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju Spotkania – każdorazowo wskazana w opisie Spotkania)

6. Osoby, które decydują się na uczestnictwo w Spotkaniu zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego zorganizowania Spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. Powyższe dane Uczestnik jest zobowiązany podać podczas zakładania konta w serwisie www.zarandkuj.pl

7. W trakcie Spotkania Uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami oraz zgodę na przekazanie tym osobom swoich danych kontaktowych. Dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora tylko osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę w w/w formularzu

8. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom Spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem

9. W Spotkaniach organizowanych przez Organizatora mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla

10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują poniższe punkty

11. Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji

12. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranym Spotkaniu należy niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem Spotkania, w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych Spotkaniach

13. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego Spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesiona opłata zostanie zwrócona na numer konta Uczestnika w ciągu 10 dni roboczych

14. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do Spotkania lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym Organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych Spotkaniach organizowanych przez firmę Zarandkuj.pl

15. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu Spotkania podanego w ofercie i kalendarzu

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika ze Spotkania w każdym czasie trwania Spotkania, w szczególności z powodu zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego czy niezgodnego z niniejszym regulaminem

17. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności świadczonej usługi z opisem ma on prawo złożyć reklamację pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@zarandkuj.pl. Organizator zastrzega sobie 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od dnia otrzymania zgłoszenia

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu Spotkania

19. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza iż, zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania

20. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są u dołu strony lub w zakładce „KONTAKT”

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie